Postkort fra Farstrup.

 
Farstrup Station i 1912.