Postkort fra Midskov.

Midskov i 1908. Midskov i 1908.