Postkort fra Nordskov.

Nordskov i 1920. Nordskov.