Rebslager Søren Michael Winther (1755 - 1802).

 

Søren Michael Winther blev født i 1755 på Sortebrødre Kirkegård, og døbt den 15. august 1755 i Vor Frue Kirke i Odense. Han voksede op i Rebslageriet på Sortebrødretorv, hvor han kom i lære hos sin far. I 1773  den 3. april bliver han Rebslagersvend.

Rebslagersvendenes Oldsegl.

Han udskrives fra Odense Rebslagerlaug 3. april 1779.  Han bliver gift med Anna Maria Hansdatter den 5. maj 1779 i Sct. Knuds Kirke i Odense.

 

Uddrag fra Sct. Knuds Kirkebog af deres Trolovelse den 6. april 1779 i hendes far Rasmus Hansens Hus i Gråbrødrestræde i Odense.

 

 August 1781 får han en datter Karen, som senere bliver gift med Skipper Hans Nielsen fra Skibhusene ved Odense. Hans Nielsen er med til i 1811 at oprette den første Sct. Hans Skole. Søren Michael rejser til København, hvor han gør sit Mesterstykke. Han kommer tilbage til Odense igen, og den 26. oktober i 1782 ansøger han om optagelse i Odense Rebslagerlaug som Mester, ved fremvisning af et dokument  fra Københavns Magistrat på hans Mesterstykke.

Fra protokollen:

Anno 1782 den 26. October var Mestre Rebslagerne heraf Odense forsamlede udi Oldermanden Hans Leopolds Huus i overværelse af Laugets Biisidder Landsdommer og Borgmester Kofoed (borgmester i Odense 1781-1783), hvorda meldte sig Rebslagermestersvend Søren Michael Winther og foreviiste en Attest fra Kiøbenhavns Magistrat ........

Efter behandling af sagen mente Oldermanden, at de ikke fremmødte Rebslagermestre udenfor Odense skulle have mulighed for at udtale sig og udsatte derfor afgørelsen i 14 dage.

Der findes ikke noget i Laugsprotokollen om hans indskrivning som Mester før 5. januar 1784, altså over et år efter at han søgte om optagelse. Hvad der er årsag til at der gik så lang tid, udover de 14 dage som Oldermanden oplyste der ville gå, vides ikke.

Uddrag af Laugsprotokollen ved hans indskrivning som Laugsmester i 1784:

 

Anno 1784 den 5. Januar var Rebslagermesterene heri Odense forsamlede udi Oldermanden Hans Leopolds Huus i overværelse af mig Landsdommer og Byfoged  Bendz.

 

 Borgmester Bendz (borgmester i Odense 1792-1797 og 1816-1824)

Hvorda for Laug og aaben Lade fremstod Søren Michael Winther heraf Byen og begiærede at blive indskreven i

Lauget i hvilken henseende hand saa indlod? Det Kongel. Danske Cancelie ordre af 20 dec. sidste, hvoraf i Lade er vedlagt én ligelydende Gienpart til vedkommende Laugsforretning.........

........og da bemeldte Søren Michael Winther herfra har foreviist behørig bevis fra Magistraten i Kiøbenhavn om sit Mesterstykkes forfærdigelse, saa blev han nu herved som Mester i Lauget indskrevne, antagen og erkiendt, hvorfor han herefter nyder samme anseelse som de andre i Lauget værende Mestre saalænge hand opfylder og efterleve hands Magistrats allernaadigste ud??? Anordninger og Laugsarticler.

Datum ut Supra       Benz

Den 31. juli 1782 får han Borgerskab som Kroholder, og ernærer sig  som sådan i Ramsherred, indtil han bliver optaget i Rebslagerlauget i 1784.

I Maj 1783 får han sønnen Rasmus, som senere overtager Rebslageriet. I 1786 bliver datteren Anna Elisabeth født, hun bliver senere gift med Knud Rasmussen Roulund.

Ved Folketællingen 1787 kan man se at han har 5 ansatte i husstanden.

Folketælling 1787 Sortebrødre Kirkegaard, , 526, 671,

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Søren Michæl Winther, 32 , Gift 1. Husstandsoverhoved, Rebslagermester,

Ana Maria Hansdatter, 32 , Gift 1. Gift Med Husstandsoverhoved, ,

Karen Winther, 6 , Ugift, Barn, ,

Rasmus Winther, 4 , Ugift, Barn, ,

Ana Elisabeth Winther, 2 , Ugift, Barn, ,

Christopher Jørgensen, 25 , Ugift, Tjenestefolk, Rebslagersvend,

Peder Jørgensen, 19 , Ugift, Tjenestefolk, Rebslagersvend,

Niels Jensen Bonnesen, 19 , Ugift, , Dragon,

Johan Friderich Smidt, 10 , Ugift, Tjenestefolk, Rebslagerlærling,

Dorthea Christensdatter, 38 , Ugift, , Bryggerpige,

Søren Michael Winthers brandspand.

 

Det er ikke helt klart, hvornår han blev Oldermand i Rebslagerlauget, men af protokollen fremgår det, at han var Oldermand i Odense Rebslagerlaug fra ca. 1793 til hans død i 1802.

Allerede i  1797 dør hans kone den 12. april 47 år gammel. Han gifter sig dog allerede samme år den 18. august i huset uden forudgående lysning med Enke Sophie Nielsen iflg. Kongelig bevilling dateret København den 5. juli 1797. Forloverne var Jørgen Jensen Murermester, og Peter Michael Jensen Murermester. Iflg. Vor Frue Kirkebog 1797.

Det går ham tilsyneladende godt for ved Folketællingen i 1801 er husstanden vokset til 14 personer.

Folketællingen  Odense Kiøbstad 1801.

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Søren Michael Winther, 46 , Gift, huusbonde, reebslager,

Sophie Nielsdatter, 34 , Gift, hans kone, ,

Rasmus Winther, 18 , Ugift, hans børn, ,

Anne Elisabet, 15 , Ugift, hans børn, ,

Johanne Margrethe, 53 , Enke(mand), huusbondens søster, ,

Rasmus Pedersen, 28 , Ugift, tienestefolk, reebslagersvende,

Søren Nielsen, 22 , Ugift, tienestefolk, reebslagersvende,

Hans Hansen, 15 , Ugift, tienestefolk, læredrenge,

Peder Knudsen, 13 , Ugift, tienestefolk, læredrenge,

Hans Larsen, 41 , Ugift, tienestefolk, gaardskarle,

Ole Larsen, 28 , Ugift, tienestefolk, gaardskarle,

Ellen Dorthea, 25 , Ugift, tienestefolk, ,

Margrethe Bentsdatter, 11 , Ugift, tiltagne børn, ,

Thomas Malling, 10 , Ugift, tiltagne børn,

Ifølge Vor Frue Kirkebog dør Søren Michael Winther i maj måned 1802, og begraves den 17. maj  fra Vor Frue Kirke i Odense.

Ved sin død bor Søren Michael Winther i huset der i dag ligger på adressen Sortebrødrestræde nr. 2. lige overfor hvor det gamle Odense Komediehus lå, som blev opført i 1795.

Odense Komediehus med Søren Michael Winthers hus i baggrunden med cyklen op ad muren.

Ved Søren Michael Winthers død samledes Rebslagerlauget for at udnævne ny Oldermand den 28. Maj 1802.

Fra Protokollen:

Anno 1802 28. Maii var Rebslagerlauget forsamlede udi forrige Oldermand nu med døden afgangne Rebslagermester Winthers huus på Sortebrødre Torv med underskrevne Borgmester Lindveds overværelse i anledning af bemeldte Oldermands dødsfald, og at en ny Oldermand nemlig Rebslagermester Johannes Leopold efter Laugets begiæring sidst afvigte 26. dennes af Magistraten paa Raadhuset er bleven beskikket, og som altsaa nu modtager fra dette huus hvad Laugets Mestere tilføre og da rigtighed som efter denne protokols udvisende tilkomme Lauget og bør finde i Laden.

Kassebeholdning 53 Rd 4Mk 4Sk, med hvilken saadan rigtighed og Beholdning, Laden med skrivne Protocol og øvrige i Laden befundne Documenter nu blev ud leveret til og modtaget af forbemeldte nye Oldermand Johannes Leopold, som for samme og vide continuered rigtighed aflæggelse derfor staar til ansvar saalænge han forestaar Oldermandskabet for Rebslagerlauget

Actum Ut Supra

Lindved   -    Johannes Leopold   -   Niels Bonnesen   -  Christopher Jantzen

Andreas Rosteen Lindved var Borgmester i Odense fra 1798 - 1816.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som man kan se i skiftet er Arvingerne flg. Enken Sophie Nielsdatter, og hans børn  Rasmus Winther, Karen Nielsen og Ane Elisabeth Winther. Skiftet er først endelig behandlet i 1809. Dels på grund af boets størrelse, men også på grund af en del uenighed mellem Enken (stedmoderen) og hans børn. Uenigheden har dog ikke været større end at Rasmus Winther er forlover ved sin stedmors bryllup i 1803.

Sophie Nielsdatters og Rasmus Pedersen vielse i huset på Sortebrødretorv iflg. Vor Frue Kirkebog 1803.