Postkort fra Skovby.

Skovby. Skovby.
Jernbanen ved Skovby ved vintertid. Christianslund.
 
Skovby.