Postkort fra Strandby.

 

 

 

 

Strandby. Strandby.